האזהרה שהוזהרנו מלעשות פסילים אשר יעבדו, אין הבדל בין שיעשם בידו או יבקש [לאחר] לעשותם לו.

והוא אמרו יתעלה: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שם שם, ד). והעובר על לאו זה - חייב מלקות, כלומר: על עשית עבודה זרה או בקשה [לאחר] לעשות לו, אף על פי שלא עבדה.