האזהרה שהזהרנו מלבוא על הבהמה, בין זכרים בין נקבות, והוא אמרו: "ובכל בהמה לא תתן שכבתך" (שם, כג).

והעובר על זה בזדון - חייב סקילה, ואם לא נסקל - הרי הוא בכרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.