האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת הבן, והוא אמרו: "ערות כלתך לא תגלה" (שם, טו).

והעובר על זה - בסקילה. ואם לא נתקימה העדות או שלא נודע - הרי הוא בכרת אם היה מזיד; ובשוגג - מקריב חטאת קבועה.