האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האם, והוא אמרו יתעלה: "ערות אחות-אמך לא תגלה" (שם, יג).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.