האזהרה שהזהרנו מלצרור אשה ובת בתה, והוא אמרו יתעלה: "ואת בת-בתה לא תקח" (שם).

והוא בכרת ובשרפה אם היה מזיד; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.