האזהרה שהזהרנו מלצרור אשה ובתה, והוא אמרו: "ערות אשה ובתה לא תגלה" (שם יח, יז).

והעובר על זה, והוא שתהיה אחת מהן אשתו ובא על האחרת - חייב שרפה אם נתקימה עליו העדות;

והוא בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.