האזהרה שהזהרנו מלנטור ואע"פ שלא ננקום, הוא: שנשמור את החטא שחטא לנו החוטא ונזכרנו לו.

והוא אמרו יתעלה: "לא תקם ולא תטר". ולשון ספרי: "עד היכן כוחה של נטירה? אמר לו השאילנו מגלך, ולא השאילו. למחר אמר לו: השאילני קרדמך, אמר לו: הילך, איני כמותך שלא השאלתני מגלך - לכך נאמר: לא תטר".