האזהרה שהזהרנו מלזרוע ומלעבוד את האדמה בנחל איתן שנערפה בו העגלה, הוא אמרו: "אשר לא יעבד בו ולא יזרע" (שם כא, ד), והעובר על זה - לוקה.

ובגמרא מכות כשהזכירו מחייבי מלקות אמרו: "והא איכא זורע לנחל איתן ואזהרתיה מהכא: אשר לא יעבד בו ולא יזרע'?" הנה נתבאר שזו אזהרה אחת ושהיא במלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף סוטה.