האזהרה שהזהרנו מלקחת בשעת ציד את קן העוף כולו, האם והאפרוחים, הוא אמרו יתעלה: "לא תקח האם על הבנים" (דברים כב, ו). ולאו זה נתק לעשה והוא אמרו: "שלח תשלח את האם" (שם, ז).

וכל זמן שלא ישלח ולא קיים עשה שבה, כגון שמתה האם קודם שישלחנה - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף חולין.