האזהרה שהזהרנו על עבודת הארץ בשנת היובל, הוא אמרו בה: "לא תזרעו" (שם, יא), כמו שאמר בשמיטה: "שדך לא תזרע". וכשם שאסורה בשמיטה בין עבודת הארץ בין עבודת האילן, כך היובל, ולפיכך אמר "לא תזרעו", בלשון כללי, לכלול הארץ והאילן.

וגם העובר על זה - לוקה.