האזהרה שהזהרנו מלמכור מגרשי הלויים, והוא אמרו: "ושדה מגרש עריהם לא ימכר" (שם, לד).

ואתה יודע לשון התורה שנותנים ללויים ערים ומגרש ושדה מגרש, כלומר: אלף אמה מגרש ואלפים אמה חוצה להם לשדות וכרמים, כמו שנתבאר במסכת סוטה, ובאה האזהרה ללויים מלשנות את הגבולות האלה לבל יעשו את העיר מגרש ולא המגרש עיר, ולא השדה מגרש ולא המגרש שדה, והוא אמרו: 'לא ימכר'. בא בקבלה שענינו: לא ישנה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף ערכין.