האזהרה שהזהרנו מלאסוף גם מה שמצמיחים האילנות מן הפירות בשנה שביעית כדרך שאנו אוספים פירות כל שנה, אלא נעשה בכך שינוי כדי להראות שהוא הפקר. והוא אמרו יתעלה: "ואת ענבי נזירך לא תבצר" (שם ה).

בא הפירוש: "לא תבצר כדרך הבוצרים. ומכאן אמרו: תאנים של שביעית אין קוצין אותן במקצה, אבל קוצה הוא בחרבה; ואין דורכין ענבים בגת, אבל דורך הוא בערבה; ואין עושין זיתים בבד ובקטבי, אבל כותש הוא ומכניס לבודדה".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו עם שלפניה במסכת שביעית.