האזהרה שהזהר כהן טמא מלאכל תרומה, הוא אמרו: "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר" (שם).

ובגמרא מכות אמרו: "אזהרה לתרומה מנין? מ'איש איש' וגו'. איזהו דבר שהוא שווה בזרעו של אהרן? הווי אומר - זו תרומה". הכוונה באמרם "שווה בזרעו של אהרן" - שיאכלנו הזרע כולו, זכרים ונקבות.

וכבר נכפל עוד הלאו בעניין זה באמרו: "ושמרו את משמרתי" (שם, ט). והעובר על לאו זה - חייב מיתה בידי שמים.

ובפרק ט' מסנהדרין מנו מחייבי מיתה בידי שמים ובכללם כהן טמא שאכל תרומה טהורה, והביאו ראיתם ממה שנאמר: "ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא".