האזהרה שהזהרנו מלאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים, וא אמרו יתעלה: "לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך" (שם יב, יז).

והאוכל מעשר שני בלי פדיון - לוקה: ודוקא בתנאי שנתבאר בסוף מכות, והוא: שיאכלנו בחוץ אחר שראה פני הבית, כלומר: לפנים מחומת ירושלים.

והוא אמרם שם: מאימתי חייבין עליו? משיראה פני הבית.