האזהרה שהזהרו הכהנים מלאכול בשר חטאות הנעשות בפנים, הוא אמרו יתעלה: "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באשר תשרף" (שם, כג).

והאוכל ממנה - לוקה.

ולשון ספרא: "לא תאכל באש תשרף" - כל שהוא טעוון שרפה. לתן עליו בלא תעשה על אכילתו.