האזהרה שהזהרנו מלאכל מנחת כהן, הוא אמרו יתעלה: "וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל" (שם ו, טז). ונכפל הלאו בחביתי כהן גדול שגם היא מנחה. והעובר על זה - לוקה.

ולשון ספרא: "כליל תהיה לא תאכל" - כל שהוא ב"כליל תהיה". לתן לא תעשה על אכילתו.