האזהרה שהזהרנו מלשחוט בהמה ובנה ביום אחד בין בקודשים בין בחלין, הוא אמרו יתעלה: "אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" (ויקרא כב, כח).

ומי שעבר ושחט לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בשלמות בפרק ה' מחולין.