האזהרה שהזהרנו מלהחליף את הקודשים וזו היא התמורה, טעם לכך מה שאמרו בספרא, והוא אמרם: "מעשר בכלל היה ולמה יצא? להקיש אליו, כשם שהמעשר קדשי מזבח ואסור להמירו - כך כל הקודשים שהזהיר על תמורתם באמרו: "לא יחליפנו" אינם אלא קדשי מזבח בלבד;

ומי שהמיר - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת תמורה.