האזהרה שהזהרנו מלהקריב מנחת חוטא עם לבונה, הוא אמרו יתעלה: "ולא יתן עליה לבנה" (שם);

ומי שנותן עליה לבונה - לוקה.

ולשון המשנה: "וחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה", לפי שהם שני לאווין בלי ספק.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו, כלומר: מנחת חוטא, בפרק ה' ממנחות.