האזהרה שהזהרנו מלתן לבונה במנחת שוטה, הוא אמרו יתעלה: "ולא יתן עליו לבנה" (שם).

ולשון ספרא: "מגיד שאם נתן שמן או לבונה - עובר בלא תעשה. כשם שעובר על שמנו כך עובר על לבונתו".

ולפיכך גם העובר על לאו זה - לוקה.

ובמכילתא: ",לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה' - מגיד שהן שתי אזהרות".