האזהרה שהזהרנו מלהקריב אתנן זונה ומחיר כלב לגבי המזבח, הוא אמרו יתעלה: "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב" (דברים כג, יט). וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' ממסכת תמורה.

ומי שמקריב משהו מהם אף על פי שהקרבן פסול - הרי זה לוקה, כדין בעל מום.