האזהרה שהזהרנו מלהקריב קרבן בלי מלח, הוא אמרו יתעלה: "ולא תשבית מלח ברית אלהיך" (שם, יג), כי משהזהיר מלהשבית המלח משמע שאסור להקריב תפל, והמקריב איזה דבר תפל - כלומר קרבן או מנחה - חייב מלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מזבחים.