האזהרה שהזהרנו מלעלות למזבח במעלות, כדי שלא יפסע פסיעות גסות בשעת עליתו, אלא ילך עקב בצד גדל. והוא אמרו יתעלה: "[ו]לא תעלה במעלת על מזבחי וגו' " (שם, כו).

ולשון המכילתא: "מה תלמוד לומר: "אשר לא תגלה ערותך עליו"? שכשעולה למזבח לא יהא פוסע פסיעה גסה, אלא מהלך עקב בצד גדל". וכבר נתבארה צורת הכבש והיאך בנינו בפרק ג' ממדות.

וכל הפוסע פסיעה גסה על המזבח עד שתגלה ערוותו עליו - לוקה.