האזהרה שהזהרנו מלעשות מוגמר כמתכנת הקטרת, לומר: שיהיו אותן [סממני] תערובתו וביחס אותן המידות ויתכוון להתגמר בו. והוא אמרו יתעלה: "ובמתכנתה לא תעשו לכם".

וביאר לנו, שהעובר ועושה כמוה וכוונתו להריח תימרתה - חייב כרת, אמר: "איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו" (שם, לח) אם הוא מזיד; ואם הוא שוגג - מקריב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בריש כריתות.