האזהרה שהזהרנו מלכבות אש המזבח, הוא אמרו יתעלה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ויקרא ו, ו)

ובספרא: "לא תכבה - מלמד שכל המכבה עובר בלא תעשה";

וכל העובר על לאו זה וכבה אפילו גחלת אחת מגחלי המזבח - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק י' מזבחים.