האזהרה שהזהרנו מלמשח בשמן המשחה שעשה משה, ולת כהנים גדולים ומלכים בלבד. והוא אמרו יתעלה: "על בשר אדם לא ייסך" (שם, לב).

וברור, שהנמשח בו במזיד - חייב כרת, אמר: "ואשר יתן ממנו על זר ונכרת" (שם): ואם הוא שוגג - חייב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בריש כריתות.