האזהרה שהזהרנו מלהקריב שום קרבן במזבח הזהב שבהיכל, והוא אמרו יתעלה: "לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו" (שמות ל, ט).

וכל המקריב בו או הזורק עליו זולת מה שמיוחד לו - לוקה.