האזהרה שהזהרנו מלעשות שמן כשמן המשחה, הוא אמרו יתעלה: "ובמתכנתו לא תעשו כמהו" (שם לב).

והעובר על לאו זה, אם הוא מזיד - חייב כרת, כמו שבא בכתוב: "איש אשר יעשה כמוה וכו' " (שם, לח). ואם הוא שוגג - חייב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק א' מכריתות.