בס"ד1. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי2, ה'תשל"א.

"וידבר גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם"3.

השי"ת יברך אתכם – בהוספה על הברכה הכללית שבה נכלל כל אחד מכם – שתהי' הצלחה רבה ומופלגה בלימוד התורה, נגלה וחסידות, מתוך יראת שמים, והלימוד יביא לידי מעשה – הידור בקיום המצוות4, וללמוד תורה "בשובה ונחת"5 – ללא מניעות ובלבולים, ולילך מחיל אל חיל6, ותהיו חסידים יראי שמים ולומדים.

ותזכו – ע"י לימוד התורה עתה – שיהי' "תלמודו בידו" בביאת משיח צדקנו שילמד את כל העם כולו7, ותהיו אתם מהראשונים שיזכו ללמוד גם תורתו8, ע"י ההכנה9 דלימוד פנימיות התורה עתה, מתוך שמחה וטוב לבב.

וגם זה יוכלל בחתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים, בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובאופן ד"כבוד לעמך תהלה ליראיך כו' שמחה לארצך וששון לעירך", ועד "עריכת נר לבן ישי משיחך" – יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש.