בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד שי',

שלהי יום ג', י"ג תשרי (הילולא דאדמו"ר מהר"ש), ה'תשל"א

– בעת מסירת האתרוגים ע"י באי כח כפר-חב"ד, בחדרו הק' –

השי"ת1 יעזור, שכל אחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, ימשיך את כל ההמשכות הקשורות עם אתרוגים, שאר ג' המינים, וכל ד' המינים ביחד.

ויקויים מה שאומרים בתפלה: "ואת כל מיני תבואתה לטובה", כידוע (וכבר נדפס)2 שאז צריך לכוין לחטים למצה ואתרוג (לסוכות), ואח"כ תומשך ברכה והמשכה זו בכל השנה (כפי שאומרים "את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה").

ובעמדנו מיד לאחרי היאָרצייט של אדמו"ר מהר"ש, שאמר3 : "העולם סבורים שכאשר אי אפשר לעבור מלמטה אזי מדלגים מלמעלה, ואני אומר שצריכים לכתחילה לדלג מלמעלה" – ילכו "לכתחילה אַריבער" בכפר חב"ד ובכל ארץ ישראל ובחוץ לארץ, ותהי' הצלחה רבה ומופלגה, למעלה מדרך הטבע, בענינים הגשמיים והרוחניים גם יחד, ותומשך שנה טובה ומתוקה למטה מעשרה טפחים בכל המצטרך,

ועד לקיום היעוד "תן כבוד לעמך תהלה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך ופתחון פה למיחלים לך שמחה לארצך וששון לעירך", ועד – "בן ישי משיחך" – ביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו.

ומ"זמן שמחתנו" – להמשיך שמחה על כל העולם כולו ועל כל השנה כולה, ובאופן של "שמחת עולם על ראשם"4.