בס"ד1. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחרי תפלת מנחה, ה'תשל"א.

השי"ת יתן חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

וכיון שמראש-השנה נכנסנו מיד ליום השבת – "בשובה ונחת"2 – שבו "כל מלאכתך עשוי'"3, וגם יום הקדוש, יום הכיפורים, חל בש"ק – יהיו כל הענינים באופן ש"כל מלאכתך עשוי'",

והרי טרחא הכי קלה4 של בנ"י מתקבלת למעלה – כפי שצריכה להתקבל – בתור דבר גדול ונפלא ועצום "עד כי גדל מאד"5.

ועי"ז יומשכו ברכותיו של הקב"ה שיהיו כל הענינים "בשובה ונחת" – בני חיי ומזוני רויחי,

ולסיים את הגלות מתוך שמחה וטוב לבב, ולבוא בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו,

ועוד לפנ"ז תקויים כבר הבקשה "תן כבוד לעמך תהלה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך כו' שמחה לארצך וששון לעירך [ירושלים עיר הקודש] וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך" – דקאי על משיח, אבל עוד לפנ"ז, בימי הגלות האחרונים, יהי' "כבוד לעמך כו' שמחה לארצך וששון לעירך".

ומתוך שמחה וטוב לבב יסיימו מה שצריכים לסיים בתורה עבודה וגמילות חסדים, וילכו לקבל פני משיח צדקנו בעגלא דידן. אמן כן יהי רצון.