בס"ד. משיחת וא"ו תשרי, ה'תשל"א*.

בהתוועדות של ו' תשרי (ה"יאָרצייט" של הרבנית הצדקנית מרת חנה שניאורסאהן, אמו של – יבלח"ט – כ"ק אדמו"ר שליט"א), עורר הרבי שליט"א אודות יום הכיפורים, שרבנים, מדריכים רוחניים וכו', יסבירו את הסכנה הגדולה שטמונה בגזירה בנוגע ל"מיהו יהודי", ולעורר את הציבור, שכל אחד יעשה כל האפשרי בכדי לבטל את הגזירה הנוראה.

(ובין הדברים אמר:)

יום הכיפורים נקרא במשנה1 "יום חתונתו זה מתן תורה" – היום שבו היתה ה"חתונה" של הקב"ה עם בנ"י עי"ז שנתן להם את התורה. כי, אע"פ שמ"ת הי' ביום הששי בסיון, הרי הלוחות השניות (שנשארו בשלימות) ניתנו ביום הכיפורים2. (גם התקיעה שתוקעים ביו"כ לאחרי נעילה היא זכרון ל"במשוך היובל" (שופר) שהי' במ"ת3.

ולכן צריך להיות ביום זה של יום הכיפורים הזכרון של א' הנקודות העיקריות של מ"ת – "ובנו בחרת מכל עם" שנפעל אז.

ולהעיר, שביום הכיפורים, שבו ניתנו הלוחות השניות, הודגש הענין ש"בנו בחרת מכל עם" בחוזק ועומק יותר מאשר ביום ששי בסיון, כשניתנו הלוחות הראשונות:

בעת שניתנו הלוחות הראשונות, היו בנ"י כמי שזה עתה נולדו ונעשו יהודים4, "כקטן שנולד"5, ובמילא לא הי' עליהם רבב כלשהו מצד מעשים שלפנ"ז – הם היו צדיקים; ולעומת זאת, היתה נתינת הלוחות השניות לאחרי שבנ"י נכשלו בחטא חמור ביותר (חטא העגל), ואעפ"כ, ביום הכיפורים מחל להם הקב"ה על זה, וחזר ונתן להם את הלוחות.

והיינו, שביום הכיפורים התבטא הענין ש"בנו בחרת מכל עם" במדה הכי חזקה – שכל יהודי, אפילו מי שנכשל בחטא חמור ביותר, הוא בכלל "עם הנבחר" ע"י הקב"ה "מכל עם", גם מחסידי אומות העולם; גם לחסידי אומות העולם לא. ניתנה התורה עם תרי"ג מצוותי', ואילו כל יהודי, גם יהודי הנ"ל, מחוייב ללמוד תורה ולקיים את כל מצוותי'.

הרבי שליט"א סיים, שבמשך יום הכיפורים יש להסביר לציבור היהודי הרחב, שאסור בשום אופן להיות אדיש לגזירה הנוראה בנוגע ל"מיהו יהודי", שמכחישה ר"ל את ההלכה הברורה של התורה, רוצה להרוס את פעולתו של הקב"ה "המבדיל בין ישראל לעמים", ומהוה סכנה גדולה עבור 14 מליון יהודים כן ירבו,

(ונוסף לזה, גורמים בכך רעה, רעה לאורך כל החיים, לגוים שמרמים ומשכנעים אותם שהם נעשו יהודים, בה בשעה שבאמת הם נשארים בדיוק כמקודם, כיון שהשינוי מגוי ליהודי יכול להיות רק ע"י הדרך שהקב"ה, המבדיל בין ישראל לעמים, הורה בתורתו – רק ע"י "גירות כהלכה").

וכאשר ידרשו בתוקף לבטל גזירה זו (ע"י הוספת תיבת "כהלכה"), בודאי יצליחו.

ועי"ז תקויים בקרוב ממש הבקשה שבני ישראל מבקשים בראש השנה ויום הכיפורים: "תן כבוד ה' לעמך .. שמחה לארצך וששון לעירך" (ירושלים), ושכל העולם יכיר ש"ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה", בגאולה האמיתית והשלימה, ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.