תוצאות ביקורת שאינה נעשית מתוך ענוה הן צפויות מראש. האסונות הגדולים ביותר קורים כתוצאה מאנשים גאותנים ששופטים אחרים .

שאלות לבחינה עצמית

האם אני גאותן בשם הצדק (מה שאני מכנה בשם צדק)? האם אני מרגיש נעלה בכך שאני שופט אחרים? מה בדבר ילדיי, תלמידיי?

שופט חייב להיות האדם הכנוע ביותר, ביודעו שהוא יושב על כס המשפט שלא בזכותו אלא מאחר שה' העניק לו סמכות לכך.

האתגר היומי

בטרם תשפוט אחרים, הבטח לעצמך שאינך פועל ממניעים אישיים ושאינך משוחד.