אהבת הטוב המביאה להתקשרות

אהבה נצחית מחייבת התקשרות.

ההתקשרות יוצרת הרגשת אחדות וממשת את האהבה שנבנתה במאמץ משותף.

אהבה נצחית דורשת קשר אישי, קירבה וידידות ממנה נהנים שני הצדדים.

התקשרות אמיתית נושאת פרות.

האתגר היומי

השתדל ליצור דבר בונה בשתוף של אדם אהוב עליך.