נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א

להקפות שניות בירושלים עיה"ק, באה"ק תובב"א

ב"ה, ערב חג הסוכות, ה'תשנ"ב ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בירושלים עיר קדשנו תוב"ב אמן, בתוככי כל עמנו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה הכפולה, שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו הקרובים והרחוקים (לעת עתה) גם יחד, באיחוד אמיתי ונצחי,

תוקף ותוכן מיוחד לשמחה זו במקדש מלך עיר מלוכה1 הנצחית דעמנו הנצחי, ירושלים השלימה, עיר שחוברה לה יחדיו2,

בתוככי כל ארצנו הקדושה, פלטרין של מלך, בשלימותה,

שניתנו בנחלת עולם, לעמנו גוי קדוש3 עם עולם, מאלקי עולם, ככתוב בתורתו הנצחית –

שלימות הארץ ושלימות העם ושלימות תורתנו הקדושה.

ויהי רצון, שתשוב ירושלים בקרוב ממש ליעודה ותפקידה, וכהבטחת4 נביא5 הגאולה ישעי' אשר ממנה תצא תורה ודבר ה'.

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו ממש גאולה6 האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

ותקויים בכאו"א, בתוככי כלל ישראל, תפילת וברכת משה רבינו בסיום וחותם מזמור צדי"ק שבתהלים: ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו – יהי רצון7 שתשרה שכינה במעשה ידיכם,

ומעשה8 ידינו כוננהו – בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, תיכף ומיד ממש.

המשתתף בשמחתכם-שמחתינו, וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמיתי

מנחם שניאורסאהן