ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הסוכות, זמן שמחתנו ה'תשנ"ב

ב"ה. ערב חה"ס ה'תשנ"ב.

יום טוב וזמן שמחתנו וישמח ישראל בעושיו וישמח השם במעשיו ולהמשיכם בכל השנה תמימה (מעוברת) זו.

/מקום החתימה/