נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א

להקפות שניות בכפר חב"ד (נה"ח ועוד), באה"ק תובב"א

ב"ה, ערב חג הסוכות, ה'תשנ"ב
ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בכפר חב"ד (נחלת הר חב"ד וכו') אשר בארצנו הקדושה תובב"א, על ידי משיח צדקנו בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה הכפולה, שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו הקרובים והרחוקים (לעת עתה) גם יחד, באיחוד אמיתי ונצחי,

תוקף ותוכן מיוחד לשמחה זו בארצנו הקדושה בשלימותה, אשר תמיד1 עיני השם אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון, שתהי' הקדושה בגלוי, והשגחת השם2 עושה פלא בטוב הנראה והנגלה,

וראו3 כל עמי הארץ כי בישראל4 גדול שמו – בשלימות התורה שלימות העם ושלימות הארץ.

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו ממש גאולה5 האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

ותקויים בכאו"א, בתוככי כלל ישראל, תפילת וברכת משה רבינו בסיום וחותם מזמור צדי"ק שבתהלים: ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו – יהי רצון6 שתשרה שכינה במעשה ידיכם,

ומעשה7 ידינו כוננהו – בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, תיכף ומיד ממש.

המשתתף בשמחתכם-שמחתינו, וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמיתי

מנחם שניאורסאהן