האזהרה שהזהרנו מלבוא על האחות, והוא אמרו: "ערוות אחותך בת אביך וגו' לא תגלה ערוותן" (שם, ט).

והעובר על לאו זה במזיד - חייב כרת; ובשוגג - חטאת קבועה.