האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת אב, והוא אמרו: "ערוות אשת אביך לא תגלה" (שם, ח),

והעובר על לאו זה - בכרת. ואם נתקימה עליו העדות - בסקילה אם היה מזיד; ובשוגג, מקריב חטאת קבועה.

הנה נתבאר לך שהבא על אמו חייב עליה משום אם ומשום אשת-אב, בין בחיי אביו בין לאחר מיתת אביו, כמו שנתבאר בסנהדרין.