האזהרה שהזהרנו מלחלוק על מעתיקי השמועה ע"ה ומלסור מכל מה שיצוו במעשי התורה, והוא אמרו: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך" (שם יז, יא).

ולשון ספרי:"לא תסור' וגו' - זו מצוות לא תעשה". והעובר על לאו זה - והוא זקן ממרא - חייב חנק,

בתנאים המקובלים המבוארים בסוף סנהדרין ושם נתבארו דיני מצווה זו.