האזהרה שהזהרנו מלגרוע מן התורה, לא שבכתב ולא שבעל פה, הוא אמרו: "ולא תגרע ממנו" (שם). ובכמה מקומות אומרים: "נמצא עובר על בל תגרע", "והרי עברת על בל תגרע".