האזהרה שהוזהר הדין מלהטות את הדין על אחד מבעלי הדין אם ידע שהוא אדם רשע בעל עברות, זהיר יתעלה מלהענישו בעוות הדין. והוא אמרו יתעלה: "לא תטה משפט אבינך בריבו" (שמות כג, ו).

ולשון המכילתא: "רשע וכשר עומדין לפניך לדין, שלא תאמר הואיל ורשע הוא אטה הדין עליו - תלמוד לומר: 'לא תטה משפט אבינך בריבו', 'אביון' הוא במצוות", כלומר: אף על פי שהוא אביון במצוות - לא תטה את דינו.