האזהרה שהוזהר הדין מלקחת שוחד מבעלי הדין אפילו לדון בצדק, והוא אמרו: "ושחד לא תקח" (שמות כג, ח).

וכבר נכפל הלאו בעניין זה.

ובספרי: "לא תקח שחד אפילו לזכות זכאי ולחייב חייב".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות בסנהדרין.