האזהרה שהוזהר הדיין מלירוא מאדם מזיק בליעל ורע המידות עד שלא יפסוק עליו דין צדק, לא חייב לפסוק ולא יחוש למה שיקרה לו מן הנזקיים מאותו אדם. אמר יתעלה: "לא תגורו מפני איש" (דברים א, יז).

ולשון ספרא: "לא תגורו מפני איש, שמא תאמר מתיירא אני מאיש פלוני שמא יהרוג את בני, שמא ידליק גדישי, שמא יקצוץ את נטיעותי - תלמוד לומר: לא תגורו מפני איש".