האזהרה שהזהר הדין מלעשות עוון בדין, הוא אמרו: "לא תעשו עול במשפט" (ויקרא יט, טו).

ועניין לאו זה שלא יעבור על הגדרים שגדרה תורה בחיוב דבר או בפטור ממנו.