האזהרה שהזהרנו מלעבוד את האילן בשנה שביעית, הוא אמרו יתעלה: "וכרמך לא תזמר" (שם).

וגם העובר על זה - חייב מלקות.

ולשון ספרא: "הזרע והזמיר בכלל היו, ולמה יצאו? להקיש אליהם, מה זרע וזמיר מיוחדים שהם עבודה בארץ ובאילן, אף אני אין לי אלא דבר שהוא עבודה בארץ ובאילן".

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו במסכת שביעית.