האזהרה שהזהרנו מלאכול גיד הנשה, הוא אמרו: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" (שם לב, לג), והאוכלו כולו, ואפילו הוא כל שהוא, או שאכל ממנו כזית - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מחלין.