האזהרה שהזהרנו מלבשל בשר בחלב, והוא אמרו יתעלה: "לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות כג, יט).

והמבשלו - לוקה אף על פי שלא אכלו, כמו שנתבאר בכמה מקומות בתלמוד.