האזהרה שהזהרנו מלאכול בשר שור הנסקל ואפילו נשחט קדם סקילתו, פי שמשנגמר דינו נאסר באכילה אף על פי שנשחט שחיטה כשרה. והוא אמרו יתעלה: "ולא יאכל את בשרו" (שמות כא, כח).

ולשון המכילתא: "שור שיצא לסקל וקדמו הבעלים ושחטוהו - בשרו אסור באכילה", לכך נאמר: "ולא יאכל את בשרו".

והאוכל מבשרו כזית - לוקה.