האזהרה שהזהרנו מלאכול את הדם, הוא אמרו יתעלה: "וכל דם לא תאכלו" (ויקרא ז, כו). וכבר נכפל בו הלאו כמה פעמים.

ופירש שהוא בכרת ואמר: "כל אכליו יכרת" (שם יז, יד), אם הוא מזיד; ואם הוא שוגג - מביא חטאת קבועה. וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ה' מכרתות.